ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระบบข้อมูลลูกค้า AIA iService
ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการตามรายละเอียดการให้บริการที่เอไอเอกำหนด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์" โดยตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้
1. คำจำกัดความ
1.1 "ผู้ใช้บริการ" หมายความถึง ผู้ได้รับความยินยอมจากทางบริษัท เอไอเอ จำกัด ให้ใช้บริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอใช้บริการออนไลน์
1.2 "เอไอเอ" หมายความถึง บริษัท เอไอเอ จำกัด
1.3 "รหัสประจำตัว" และ "รหัสผ่าน" หมายความถึง สิ่งที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของ เอไอเอ ที่กำหนดไว้เพื่อใช้ในการเข้าใช้บริการ หรือ กระทำการใดๆผ่าน บริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ ของเอไอเอ
1.4 "บริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์" หมายความถึง การให้บริการข้อมูลกรมธรรม์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเอไอเอผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการทำธุรกรรม
2. รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้กำหนดรหัสประจำตัว (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับบริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์
2.2 ในการใช้บริการนี้เอไอเอจะเป็นผู้กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริการจะต้องเข้าใช้บริการด้วยรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการตามวิธีการและเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด
2.3 ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองตลอดระยะเวลาการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้เอไอเอทราบ และตกลงให้รหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะนั้นเป็นรหัสผ่านการใช้บริการที่มีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการ ซึ่งรหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด โดยรหัสผ่านนี้เป็นข้อมูลลับเฉพาะซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้และมิให้บุคคลอื่นใดรวมทั้งเอไอเอล่วงรู้โดยเด็ดขาด
2.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิก รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน เนื่องจากโดนลักลอบเข้าใช้รหัสประจำตัว ให้ทำการยกเลิกโดยการติดต่อ AIA Call Center 1581
2.5 การกระทำการใดๆ โดยผ่านบริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ไม่ว่าจะเกี่ยวกับกรมธรรม์ประเภทใด ๆ ของผู้ใช้บริการก็ตาม หากกระทำโดยใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยอมให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ อีกและยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม โดยเอไอเอไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นและผู้ใช้บริการจะไม่นำไปเป็นข้ออ้าง ยืนยัน และ/หรือใช้เป็นหลักฐานโต้แย้ง หรือฟ้องร้องเอไอเอแต่ประการใดทั้งสิ้น
3. ขอบเขตการบริการและเงื่อนไข
3.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่เอไอเอกำหนด หรือผ่านช่องทางอื่นตามที่เอไอเอจะได้กำหนดในอนาคต
3.2 ผู้ใช้บริการยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกไว้ให้กับ เอไอเอ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงทุกประการ
3.3 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการใช้บริการใดๆ ต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่เอไอเอในการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บริการโดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้เอไอเอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าใดๆ ในขั้นตอนของการดำเนินการ
3.4 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของเอไอเอ ของผู้ใช้บริการ หรือของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการชำรุดขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้เอไอเอรับผิดชอบแต่ประการใด
3.5 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่เอไอเอส่งไปยังผู้ใช้บริการตามที่อยู่ หรือที่ทำงาน หรือสถานศึกษา หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการนี้หรือที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งเปลี่ยนในภายหลังให้ถือว่า ผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แล้ว
3.6 ผู้ใช้บริการยินยอมให้เอไอเอ เก็บรวบรวม ใช้ ติดต่อสอบถามหรือเปิดเผยรายละเอียดในข้อมูลบางประการหรือทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่เอไอเอรับทราบมาเนื่องจากการใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้บริการกับเอไอเอ กับบุคคล และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเอไอเอไม่ต้องขออนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนแต่อย่างใดทั้งนี้ให้ถือว่าความยินยอมนี้มีผลใช้บังคับตลอดไป แม้ว่าผู้ใช้บริการจะมิได้ใช้บริการตามคำขอใช้บริการนี้ หรือมิได้ใช้บริการใดๆ กับเอไอเอแล้วก็ตาม
3.7 ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว รวมถึงมีสิทธิขอให้เอไอเอดำเนินการลบหรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวผู้ใช้บริการได้ และมีสิทธิขอให้เอไอเอดำเนินการให้ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3.8 ผู้ใช้บริการยินยอมให้เอไอเอสามารถประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง และข้อตกลงผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้
3.9 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเอไอเอสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบริการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาทิ ฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบข้อมูลลูกค้า การแจ้งข่าวสารทางอีเมล ซึ่งเอไอเอจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทางอินเตอร์เน็ต หรือประกาศของเอไอเอ หรือสื่อใดๆ ตามที่เอไอเอเห็นสมควร
4. ความรับผิดของผู้ใช้บริการ
เมื่อข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อการใช้บริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้เอไอเอทราบทันที ในกรณีดังกล่าวผู้ใช้บริการตกลงยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำธุรกรรมต่างๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น และผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อเอไอเอในทันทีที่พบข้อผิดพลาดนั้นๆ ทางช่องทางต่างๆ ที่สามารถติดต่อเอไอเอได้ โดยต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้
4.1 วัน เวลา ที่ทำธุรกรรม
4.2 ชนิดของธุรกรรม
4.3 รายละเอียดของข้อผิดพลาด
4.4 ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้
5. ความรับผิดของเอไอเอ
เอไอเอจะรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการต่อเมื่อมีข้อพิสูจน์ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเอไอเอ อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ใช้สำหรับผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อตกลงของเอไอเออย่างเคร่งครัดและครบถ้วนแล้วเท่านั้น
6. การเก็บและใช้ข้อมูล
6.1 ท่านสามารถนำข้อมูลของท่านจาก Facebook เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนระบบข้อมูลลูกค้าเอไอเอ และระบบที่เกี่ยวข้องได้สะดวกขึ้น โดยเอไอเอจะใช้ชื่อของท่านเพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้สถานที่สมัครของท่านเพื่อช่วยให้เว็บไซต์รู้ถึงจังหวัดที่ท่านพักอาศัย ซึ่งท่านต้อง "อนุญาต" ให้ Facebook Application เข้าถึงข้อมูล ส่วนของข้อมูลที่ทาง Facebook Application จะสามารถเข้าถึงได้คือ ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน Facebook (อาทิ ชื่อ รูปโปรไฟล์ เพศ อีเมล ฯลฯ) ข้อมูลอื่นๆที่ทางผู้ใช้งาน Facebook ได้ให้เพิ่มเติมในระหว่างการใช้งาน
6.2 เอไอเอ สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น หากท่านแจ้งตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของท่าน (เช่น โดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มี GPS system) เอไอเอจะจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับที่อยู่ของท่านกับบุคคลที่สาม หากท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ท่านสามารถปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
6.3 เอไอเอ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์ และการบริการที่ท่านติดต่อผ่านบริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ วันที่และเวลาของการใช้งานของท่าน เพื่อใช้ในการดูแลเว็บไซต์ ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบ
7. การแจ้งเตือน (Notification)
ผู้ใช้บริการสามารถตั้งการแจ้งเตือนต่างๆ ได้ที่ปุ่มการตั้งค่า โดยเอไอเอถือว่าผู้ใช้บริการได้ยินยอมให้ทางเอไอเอส่งข้อความแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้บริการได้ หากท่านต้องการยกเลิกการแจ้งเตือน ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้บนบริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆของท่าน
8. กรณีมีเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร
8.1 ในกรณีที่ เอไอเอ ไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้สมัครบริการไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการยินดีรับเงินเป็นเช็คตามวิธีปกติหลังจาก เอไอเอ ได้รับการแจ้งปฏิเสธการนำเงินเข้าบัญชีจากทางธนาคาร
8.2 ผู้ใช้บริการจะแจ้งแก่ เอไอเอ ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่ได้สมัครบริการไว้ โดย เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการและแจ้งผลภายใน 30 วัน
8.3 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า เมื่อผู้เอาประกันภัยบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนบัญชีธนาคารให้เป็นชื่อของผู้เอาประกันภัย เอไอเอ จะจ่ายเงินเป็นเช็คตามวิธีปกติให้แก่ผู้เอาประกันภัยดังกล่าว
8.4 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ เอไอเอ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการดังกล่าวได้ทุกเมื่อ กรณียกเลิก เอไอเอ จะจ่ายเงินเป็นเช็คตามวิธีปกติแทน8.5 จำนวนเงินที่จะนำเข้าบัญชีต้องไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง 9. กรณีมีการกู้เงิน
ผู้กู้ตกลงกู้เงินตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน ตามจำนวนเงินที่ เอไอเอ ได้พิจารณา อนุมัติ และแจ้งให้ผู้กู้ได้ทราบเป็นหนังสือหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้กู้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ เอไอเอกำหนดทุกประการ
10. กรณีเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
10.1 ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตาม e-mail address ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท เอไอเอ จำกัด ("บริษัท") ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง e-mail address ที่ได้ให้ไว้นั้น
10.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท บันทึก จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อการส่งเสริมการขายและการตลาด ตลอดจนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและแนะนำโครงการอื่นที่น่าสนใจของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้
10.3 ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไข ปรับปรุง โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยแจ้งหรือประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.aiavitality.co.th
10.4 ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าข้าพเจ้าสามารถศึกษากฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ หรือนโยบายของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้ที่ www.aiavitality.co.th

ข้าพเจ้าได้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ของเอไอเอ โดยข้าพเจ้าได้รับทราบ ยอมรับและตกลงผูกพันในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ตามที่ปรากฎดังกล่าวข้างต้นและตามประกาศของเอไอเอที่จะได้เผยแพร่ต่อไป