ขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต สำหรับปีภาษี 2558

(1) ข้อตกลงและเงื่อนไข (2) กรอกรายละเอียด (3) เลือกกรมธรรม์ (4) จบขั้นตอน

ข้อตกลงนี้ใช้ระหว่าง บริษัท เอไอเอ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เอไอเอ") กับผู้ได้รับความยินยอมจากเอไอเอ ให้ใช้บริการออนไลน์ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอใช้บริการออนไลน์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า"ผู้ใช้บริการ") ยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้เอาประกันภัย ของเอไอเอ
  2. การสมัครใช้บริการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ถูกต้องตามจริง ทั้งนี้ ผู้ ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการมีความสำคัญในการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ดังนั้น หากข้อมูลที่ให้ไว้ดังกล่าวไม่ถูกต้องตามจริง เอไอเอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
  3. กรณีที่ปรากฏว่าข้อมูลในเอกสารหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของเอไอเอ ให้ถือว่าข้อมูลที่จัดเก็บที่เอไอเอเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเอไอเอขอสงวนสิทธิในการออกหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านเว็บไซต์ กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไม่ตรงกับข้อมูลผู้เอาประกันภัยในฐานข้อมูลของเอไอเอ
  4. ผู้ใช้บริการสามารถขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านเว็บไซต์ได้เฉพาะในปีภาษีล่าสุดเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย-ได้ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยในปีภาษีนั้น
  5. ระบบจะทำการแสดงข้อมูลหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับการดาวน์โหลด เฉพาะที่ผู้เอาประกันภัยกรอกข้อมูลเลขที่กรมธรรม์ในระบบถูกต้องครบถ้วน
  6. รูปแบบข้อมูล ลักษณะการจัดส่ง ของหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่เอไอเอกำหนด และพิจารณาเห็นสมควร
  7. เอไอเอสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ได้ตามแต่จะเห็นสมควร และมีสิทธิที่จะยกเลิกบริการดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า